Patriżju

Patriżju

Ip-Prinġeddu

  • Any / Year: 2020

  • Editorial / Publisher: Patrick Baert

  • País / Country: Bèlgica / Belgium

  • Traductor / Translator: Patrick Baert

  • Il·lustracions de / Illustrations by: Carmen Nogales

  • ISBN: ---

  • Gentilesa de / Courtesy by: Patrick Baert

  • Edició limitada / Limited edition. Es pot aconseguir AQUÍ / It can be ordered HERE

Llengua romànica artificial creada per Patrick Baert inspirada principalment en italià, romànic, català i, en menor mesura, sard. La seva gramàtica es basa en el portuguès i la seva ortografia en maltès, monegasc i esperanto.

Constructed Romance language created by Patrick Baert inspired mainly by Italian, Romance, Catalan and, to a lesser extent, Sardinian. Its grammar is based on Portuguese and its spelling in Maltese, Monegasque and Esperanto.

Més informació / More information