Espanyol Ortografia Reformada

Spanish in Reformed Spelling

El Prinzipito

Nova ortografia fonètica de l'idioma espanyol per a la varietat del centre y nord d'Espanya, proposta per Fernando Tejón.

New phonetic spelling of Spanish for Spain's central and northern varieties of Spanish, proposed by Fernando Tejón.

Més informació