Català en Llengua de Signes (LSC)

Catalan Sign Language (CSL)

El Petit Príncep

  • Any / Year: 2012
  • Editorial / Publisher: ---
  • País / Country: Espanya / Spain
  • Traductor / Translator: ---
  • ISBN: ---

L'any 2012 Terrassa va fer una gran exposició sobre EPP. Una de les activitats va ser la traducció de fragments del llibre en llengua de signes, seguint les normes catalanes (LSC). Aquest DVD recull aquell moment.

In 2012 Terrassa made a great LPP exhibition One of the activities was the translation of book fragments into sign language, following the Catalan rules (LSC). This DVD shows that moment.

Llengua gestual o de signes que utilitzen principalment els sords catalans i persones que viuen o es relacionen amb ells. Està reconeguda legalment des 1994.

Signs language used mainly by the Deaf catalan people and those living or relating to them. It has been legally recognized since 1994.

Més informació / More information